A New Chapter for FileMap: The Company Secures Funding for an Innovative File Management Project

Sep 14, 2023

A New Chapter for FileMap: The Company Secures Funding for an Innovative File Management Project

On September 12th, 2023, "FILEMAP TECHNOLOGY" signed an agreement with the Ministry of Innovation and Growth for non-reimbursable financial assistance under the procedure BG-RRP-2.006 "Support for Innovative SMEs, Distinguished with a Seal of Excellence" within the Operational Program "National Recovery and Resilience Plan," co-financed by the European Union's NextGenerationEU.

Under this agreement, FileMap will implement the project BG-RRP-2.006-0005-C01 "Development and Large-Scale Demonstration of FileMap."

With the financial backing of the "National Recovery and Resilience Plan" 2021 – 2027, funded by the European Union and national financing, FileMap will develop and showcase innovations in file management systems.

Within the scope of this project, FileMap will focus on several key activities:

  • Development: The primary goal is the creation of an enhanced and intuitive interface that aids users in the organization and management of their files and folders.

  • Integration: Our product will be compatible with various platforms and devices, allowing users to utilize FileMap regardless of the environment or preferred device.

  • Testing and Validation: Throughout the development process, our team will conduct continuous tests to ensure the product meets our high standards for quality and security.

  • Our focus will shift towards market strategy, distribution, and marketing efforts to ensure the product's broad visibility and market continuity.

FileMap is an innovative software tool that transforms the way users perceive and manage their files. It provides a visual map of all your files and folders, making their sorting, searching, and archiving more straightforward.As a company in the software technology domain, we are dedicated to contributing to the evolution of the industry. We recognize the importance of reexamining and modernizing file management methodologies that have remained largely unchanged since the '90s. Our mission is to contribute to innovation and education by enhancing the way we engage and collaborate with digital files.


This publication was created with the financial support of the EU's NextGenerationEU. The entire responsibility for the content of the publication lies with FileMap Technology, and under no circumstances can it be assumed that this publication reflects the official position of the EU and the Directorate-General for European Funds and Cooperation at the Ministry of Innovation and Growth.


—-------------------------------------------------------


Нова глава за FileMap: Компанията спечели финансиране за иновативен проект в управлението на файлове

На 12.09.2023 г. “ФАЙЛМАП ТЕКНОЛОДЖИ ЕООД” подписа договор с Министерство на иновациите и растежа за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG-RRP-2.006 „Подкрепа за иновативни МСП, отличени с Печат за високи постижения“ на Оперативната програма „Национален план за възстановяване и устойчивост“, съфинансирана от Европейския съюз NextGenerationEU.

По силата на този договор, FileMap ще реализира проект BG-RRP-2.006-0005-C01 „Разработка и широкомащабна демонстрация на Файлмап“.

С финансовата подкрепа на „Национален план за възстановяване и устойчивост“ 2021 – 2027 г., чрез Европейския съюз и национално финансиране, ФАЙЛМАП ТЕКНОЛОДЖИ ще разработи и демонстрира иновации в управлението на файлови системи.

В рамките на този проект, компанията ще се фокусира върху няколко ключови дейности:

  • Разработка: Първостепенната цел е създаването на усъвършенстван и интуитивен интерфейс, който да подпомага потребителите при организацията и управлението на техните файлове и папки.

  • Интеграция: Нашият продукт ще бъде съвместим с различни платформи и устройства, което ще позволи на потребителите да използват FileMap независимо от околната среда или предпочитаното устройство.

  • Тестване и Валидация: През целия процес на разработка нашият екип ще провежда постоянни тестове, за да гарантира, че продуктът отговаря на високите стандарти за качество и безопасност, които сме си поставили.

  • Ще се фокусираме върху пазарната стратегия, разпространението и маркетинговите дейности, за да гарантираме широка видимост и приемственост на продукта на пазара.

FileMap е иновативен софтуерен инструмент, който трансформира начина, по който потребителите възприемат и управляват своите файлове. Той предоставя визуална карта на всичките ви файлове и папки, което прави тяхното сортиране, търсене и архивиране по-лесно. 

Като компания в сферата на софтуерните технологии, ние сме посветени да допринесем за развитието на индустрията. Ние осъзнаваме важността на преразглеждането и модернизирането на методите за управление на файлове, които са останали до голяма степен непроменени от 90-те години на миналия век. Нашата мисия е да допринасяме за иновациите и образованието, като подобряваме начина, по който се ангажираме и си сътрудничим с цифрови файлове.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на ЕС- NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Фйлмап Текнолоджи ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на ЕС и ДГ ЕФК към Министерство на иновациите и растежа.

—-------------------------------------------------------

Back to blog posts